سلامت نوزاد

تشخیص گروه خونی جنین با توجه به گروه خونی والدین و نکات مهم

اگر باردار هستید و دوست دارید گروه خونی فرزندتان را بدانید، در این مطلب همراه ما باشید. در اینجا با توجه به گروه خونی پدر و مادر، گروه خونی فرزند تشخیص داده می شود.

حسابگر تشخیص گروه خونی

از حسابگر گروه خونی ABO، می توان برای پیش بینی گروه خونی جنین استفاده کرد. از حسابگر زیر برای تعیین موارد زیر استفاده می شود:

۱- گروه خونی کودک، هنگامی که گروه خونی مادر و پدر مشخص باشد

۲- گروه خونی پدر، در صورت شناخته شدن گروه خونی مادر و فرزند

انواع گروههای خونی (سیستم ABO)

قبل از تشخیص گروه خونی نوزاد، بهتر است ابتدا با انواع گروه خونی آشنا شوید:

 • گروه خونی A: آنتی ژن نوع A را در سطح گلبول قرمز خود دارند و در پلاسمای خون شان هم آنتی کور B (ضد آنتی ژن B) را دارا هستند.
 • گروه خونی B: آنتی ژن نوع B را در سطح گلبول های قرمز دارند و در پلاسمای خون هم آنتی کور A (ضد آنتی ژن A) را دارند.
 • گروه خونی AB: آنتی ژن نوع A و B را در سطح گلبول های قرمزشان دارند و در پلاسمای خون هیچ یک از آنتی کورها را ندارند.
 • گروه خونی O: هیچ یک از آنتی ژنها را در سطح گلبول های قرمز خود ندارند ولی هر دو آنتی کور را دارند.

حسابگر تشخیص گروه خونی

تشخیص گروه خونی کودک، از روی گروه خونی مادر و پدر:

گروه خونی پدر
گروه خونی مورد انتظار کودک ۰ AB B A گروه خونی مادر
A یا O A،B یا AB A, B, AB یا O A یا O A
B یا O A, B یا AB B یا O A, B, AB, یا O B
A یا B A, B یا AB A, B یا AB A, B یا AB AB
O A یا B B یا O A یا O O

تشخیص گروه خونی پدر، از روی گروه خونی مادر و فرزند:

گروه خونی کودک
گروه خونی مورد انتظار پدر ۰ AB B A گروه خونی مادر
A, B یا O B یا AB B یا AB A, B, AB یا O A
A, B یا O A یا AB A, B, AB یا O A یا AB B
A, B یا AB A, B, AB یا O A, B, AB یا O AB
A, B یا O A یا AB A یا AB O

درک سیستم ABO در ابتدا کمی پیچیده است. در نمودار زیر ژنوتیپ های مختلف تشکیل دهنده گروه های خونی نشان داده شده است:

ژنوتیپ (DNA) گروه خونی مورد انتظار کودک
AA ,OA A
BB ,OB B
AB AB
oo o

به عنوان مثال، دو پدر و مادری که گروه خونی O دارند، کودکی با گروه خونی O خواهند داشت. والدینی که گروه خونی A دارند، کودکی با گروه خونی A یا O خواهند داشت. والدینی با گروه خونی B، فرزندی با گروه خونی B یا O خواهند داشت. اگر یکی از والدین گروه خونی A و دیگری گروه خونی B داشته باشد، می توانند کودکی با گروه خونی A ،B ، AB یا O داشته باشند.

اگر یکی از والدین گروه خونی A و دیگری گروه خونی AB داشته باشد، می توانند کودکی با گروه خونی A ، B یا AB داشته باشند. اگر گروه خونی یکی از والدین A و دیگری O باشد، کودکی با گروه خونی A یا O خواهند داشت.

خون Rh مثبت (Rh +) و منفی (Rh-)

در صورتی که عامل Rh در خون وجود داشته باشد، وضعیت Rh مثبت خواهد بود. اما در صورتی که این عامل در خون وجود نداشته باشد، وضعیت Rh منفی است.

اگر گروه خونی مادر منفی و گروه خونی پدر مثبت باشد، احتمالاً گروه خونی کودک مثبت خواهد شد. اما اگر گروه خونی پدر و مادر هردو منفی باشد، فرزند هم گروه خونی منفی خواهد داشت. پس اگر Rh خون مادر منفی باشد، در صورتی که Rh خون پدر نیز منفی باشد نوزاد طبعا Rh منفی خواهد بود.

بعبارت دیگر می توان گفت که فردی ممکن است گروه خونی Rh + داشته باشد اما ژن Rh منفی داشته باشد (جدول زیر را ببینید).

ژنوتیپ (DNA) Rh خون کودک
(+ , -) or (+ , +) Rh +
(- , -) Rh –

تشخیص گروه خونی در بارداری

هر فرد دارای یک گروه خونی (O ،A ، B یا AB) و فاکتور Rh مثبت یا منفی است. گروه خونی و فاکتور Rh به این معناست که خون هر شخص دارای خصوصیات خاصی است. فاکتور Rh پروتئینی است که در پوشش گلبول های قرمز یافت می شود. همانطور که در بالا هم اشاره شد، در صورتی که عامل Rh در خون وجود داشته باشد، وضعیت Rh مثبت خواهد بود. اما در صورتی که این عامل در خون وجود نداشته باشد، وضعیت Rh منفی است.

در زیر ترکیبات احتمالی گروههای خونی با فاکتورهای Rh وجود دارد:

گروه های خونی Rh مثبت: A+, B+, 0+ و AB+

گروه های خونی Rh منفی: A-, B-, 0- و AB-

Rh خون کودکان از نظر ژنتیکی تعیین می شوند. ممکن است کودک گروه خونی و یا فاکتور Rh یکی از والدین یا ترکیبی از آنها را داشته باشد. عوامل Rh از الگوی متداول وراثت ژنتیکی پیروی می کنند. ژن Rh مثبت معمولا غالب (قوی تر) است و حتی وقتی با یک ژن Rh منفی ترکیب شود، ژن کودک مثبت خواهد شد.

 • با ترکیب دو ژن مثبت، فاکتور Rh مثبت خواهد شد.
 • با ترکیب یک ژن مثبت و یک ژن منفی، فاکتور Rh مثبت خواهد شد.
 • با ترکیب دو ژن منفی، فاکتور Rh منفی خواهد شد.

نوزاد، یک ژن را از پدر و دیگری را از مادر دریافت می کند. برای درک بهتر این موضوع، موارد زیر را در نظر بگیرید:

اگر ژن های پدر و مادر هر دو Rh + + باشند، نوزاد یک ژن مثبت از پدر و یک ژن مثبت از مادر دریافت خواهد کرد. بنابراین ژن کودک بصورت زیر خواهد بود:

 • + + Rh مثبت

اگر ژن های پدر Rh + + باشند و مادر Rh – – باشد، کودک یک ژن از پدر و یکی از مادر دریافت خواهد کرد. بنابراین ژن کودک بصورت زیر خواهد بود:

 • + – Rh مثبت

اگر ژن های پدر و مادر هر دو + – Rh و باشد، ژن کودک بصورت یکی از موارد زیر خواهد بود:

 • + + Rh مثبت
 • + – Rh مثبت
  • – Rh منفی

اگر ژن های پدر Rh – – و مادر Rh + – باشند، ژن کودک بصورت یکی از موارد زیر خواهد بود:

 • + – Rh مثبت
 • – – Rh منفی

اگر ژنهای پدر و مادر هر دو Rh – باشد، ژن کودک بصورت زیر خواهد بود:

 • Rh – – منفی

مشکلات مربوط به فاکتور Rh زمانی رخ می دهد که فاکتور Rh مادر منفی باشد و نوزاد مثبت باشد. در صورتی که فاکتور Rh مادر منفی و فاکتور Rh جنین مثبت باشد، وضعیتی بنام “ناسازگاری Rh جنین و مادر” ایجاد می شود. این مسئله معمولاً در اولین بارداری ایجاد نمی شود و در بارداری های بعدی بروز می کند.

علت بروز مشکل این است که اگر گروه خونی مثبت جنین در طی بارداری یا زایمان با گروه خونی منفی مادر تماس پیدا کند، خون مادر برعلیه فاکتور Rh، آنتی بادی های بسیار خطرناکی تولید می کند. بعبارت دیگر بدن مادر به Rh حساسیت نشان می دهند. آنتی بادی های Rh می توانند از جفت عبور کنند و به خون جنین حمله کنند و گلبول های قرمز او را از بین ببرند، این شرایط منجر به کم خونی همولیتیک جنین می شود که در آن گلبول های قرمز سریع تر از آنکه جایگزین شوند، نابود می شوند.

در این وضعیت بیلی روبین ( بقایای گلبول های قرمز از بین رفته ی خون) در جریان خون جنین افزایش می یابد و نوزاد پس از تولد به زردی مبتلا می شود بطوریکه عضلات ضعیف، پوست و چشم متمایل به زرد خواهد داشت و بیحال خواهد شد. گلبول های قرمز خون وظیفه ی اکسیژن رسانی به تمام نقاط بدن را بر عهده دارند. پس اگر تعداد آنها کم شود، اکسیژن کافی به جنین نمی رسد. بروز کم خونی همولیتیک در جنین می تواند منجر به بیماری خطرناک و حتی از دست دادن جنین شود.

حتما بخوانید: رنگ چشم جنین در چند ماهگی مشخص میشود؟

اگر RH گروه خونی مادر منفی و RH گروه خونی پدر مثبت باشد، جهت جلوگیری از بروز مشکل برای نوزاد در بارداری آمپول روگام تزریق می شود. پزشک برای بررسی میزان آنتی بادی های موجود در خون، در طی بارداری چندین آزمایش متفاوت از مادر می گیرد.

پس از زایمان نیز برای تشخیص گروه خونی جنین از او نمونه خون گرفته می شود، اگر گروه خونی جنین مثبت باشد، باید چند روز پس از زایمان آمپول روگام به مادر تزریق شود. این آمپول از تشکیل آنتی بادی در جریان خون جلوگیری می کند. زمانی که آمپول وارد خون فرد غیر حساس و گروه خونی منفی می شود، هرگونه سلول Rh مثبت را هدف قرار می دهد و از تولید آنتی بادی جلوگیری می کند. اما اگر خون مادر به حساسیت Rh دچار شده باشد، تزریق آمپول روگام یا داروی آنتی D بی فایده خواهد بود.

حتما بخوانید: بارداری هفته به هفته با تصاویر و نکات کاربردی

بعضی اوقات اگر گروه خونی مادر O باشد و کودک A یا B باشد هم ممکن است ناسازگاری اتفاق بیفتد.

برای اطمینان از داشتن فرزندی سالم، اگر نمی دانید گروه خونی تان چیست، می توانید از پزشک بخواهید تا از شما تست گروه خونی بگیرد.


اپ چرب زبان

زبان یعنی آینده! اپلیکیشن آموزش زبان چرب زبان برای کودکان ایران کاملا رایگانه! همین الان دانلودش کن کلی وقت گذاشتیم فقط واسه کمک به ساخت آینده بهتر واسه فرزندان ایران عزیز!


 

تیم تولید محتوا

سلامتی و بهروزی همه هموطنان آرزوی قلبی من است. سوالات و نظرات خود را مطرح کنید، من یا سایر هموطنان پاسخ خواهیم داد. به امید افزایش آگاهی و سلامتی روحی جسمی در بین همه ایرانیان در جای جای دنیا.

نوشته های مشابه

‫84 دیدگاه ها

 1. من پدر a مثبت و مادرم.oمثبت هستند خواهر و برادرامم o مثبت هستند ولی من bمنفی هستم آیا امکان دارد

  1. دکتر نیستم … ولی rh منفی با وجود اینکه والدین مثبت هستن ی کم مشکوک میزنه ی تست دی ان ای برو ، از لحاظ شکلی ببین شباهتی با بابات داری؟

   1. اگه مادر مثبت باشه یعنی بچه حتما مثبت میشه.ینی کلا باید به فرزند این مادر بودن هم شک کنه

  2. اره امکان داره مطالب همین سایتو بخون بالاتر. اونا ممکنه +_ باشن ک منفی شون ب تو رسیده

  3. آیا امکان دارد از پدر و مادر با گروه خونی o فرزند با گروه خونی دیگری بدنیا بیاید

  4. سلام خانم محمدی با در نظر گرفتن جدول های توضیحی آقای دکتر وقتی پدرتان A+ و مادرتان O+ باشتد گروه خونی فرزندان A و یا O با RH منفی و یا مثبت خواهد ولی وقتی می فرمایید شما B- هستید اینجا احتمالا اشتباهی در اطلاعات اولیه شما رخ داده لطفا گروه خونی های والدین و خودتان را دوباره بررسی کنید

  5. آیا با گروه خونی والدینی که پدرAbمثبتومادر آ منفی باشی فرزندی با گروه خونی oمثبت متولد میشه؟؟؟

 2. سلام
  پدری با گروه خونیABمثبت مادر گروه خونیAمثبت میتوانند اولادی با گروه خونیOمثبت داشته باشند

  1. با سلام
   پدر و مادری هر دو گروه خونی o+ دارند ولی فرزندشون o- شده و بسیار نگران شدند که فرزند در بیمارستان جا به جا شده لطفا راهنمایی بفرمایید آیا نیاز هست برن آزمایش بدهند و چه آزمایشی

   1. نه نیازی نیست ممکنه این اتفاق بیفته هر دو والد ناخالص بودن یعنی Dd که مشکلی نداره و فرزند سالمه از پدر d و از مادر هم d
    رو گرفته که میشه dd یعنی گروه خونی Rh منفی مشکلی نیست خداروشکر ?

  2. من هم همین سوال رو دارم من وشوهرم Oهستیم ولی دخترم Bمثبت من‌خیلی میترسم چون‌میگن فقطOمیشه این باعث مشکل میشه بین من وشوهرم

   1. اصلا نترس خیلیا دیدم همینجور شده دکتر علی اصغر متخصص اطفال هم تو سایت گفته اشکال نداره

    1. سلام دكتر جان من دو روزه فرزند دخترم بدنيا اومده گروه خوني من وهمسرم oاست ولي گروه خوني دخترم دولار آزمايش گرفتن Aاست اين چطور ممكنه واين باعث درگيري فكرم شده آيا ممكن است

     1. من هم همین سوال رو دارم من وشوهرم Oهستیم ولی دخترم Bمثبت من‌خیلی میترسم چون‌میگن فقطOمیشه این باعث مشکل میشه بین من وشوهرم

    2. ببخشید می شه بگید الان Bباید از کجا بیاد؟ معلومه که نمی شه گروه خونی شما ABبشه

   1. سلام گروه خونی من AB+وخانم من B+ولی پسرم گروه خونی o_دارد این امکان داره یا این بچه تو بیمارستان عوض شده

 3. خیر فرزندان فقط 50 درصد آ و 50 درصد O میتوانند باشد و هنگامی که هر دو مثبت هستند فقط 25 درصد ممکن است فرزند منفی شود و 75 درصد مثبت است.
  شاید گروه خونی والدین را اشتباه گفتند. مجددا چک کنید.

  1. سلام مجدد
   من مادر با فرزندم آزمایش ژنتیک DNI دادیم از طریق خون در جواب قید کردند که نسبت مادر و فرزندی شما رد نشد

  1. با سلام گروه خونی مادر که خودم هستم o مثبت و همسرم a مثبت ولی فرزندمون a منفی شده این مورد من پرسیدم برای فرزندم گفتن مشکلی نداره

   1. سلام گروه خونی من وهمسرم هردو oمثبت هستیم دخترم Bمثبت شده نکنه بچه توبیمارستان جاب جاشده

  2. سلام
   گروه خونی پدرم ab+,مادرم o+
   خواهرو برادرم a+
   اما من o_ شدم
   آیا همچین چیزی امکان داره؟

  3. گروپ خونی پدر ORH+وازمادر AB+ است فرزندان ما سه تاB+یکی A+یکیB-ودیگری AB+است امکان دارد

 4. سلام گروه خونی منo+وهمسرمab+فرزندم گروه خونیش0-شده آیا چنین چیزی ممکنه یانه ممنونم اگه راهنماییم کنید.

 5. درودتان? پدرم گروه خونی B مثبت و مادرم گروه خونی O مثبت بودند. از چهار فرزند سه فرزند B مثبت و تنها یک فرزند دختر B منفی شد.
  چطور این ممکن شده در توضیحات بالا اصلا ذکر نشده ممکن است توضیح دهید. سپاسگزارم?

  1. خیر

   چون اصلا پدر و مادر نمی تونندبچه دار شوند

   اگر مادر o منفی و پدر o مثبت باشد مانعی ندارد

   تازه فرزند ان ها ab مثبت نمی شود
   فرزندشان گروه خونی o می گیرد

 6. باسلام اگرگروه خونی بدروماددرم بمثبت باشه وجنس دخترب مثبت نتیجه ان چه میشود ممکن است ب بمثبت باشد واینکه روی موبوست ورنگ چشماترداشته باشد بدرم چشمش روشن مادرم روشن کمی تیزه یعنی مادر قهوه ایی وبدرم میشی است

 7. باسلام سوالی که داشتم این است باتوجه به گروه خون مطرح شده بمثبت ولی خانواده ما بدری یامادری خوب گروه خون اجداد مادروبدر برایم روشن نیست یعینی اینکه من گروه خونم ب مثبت است ولیعمویم عمه مهام و بدربزرگ ومادربزرگ معلوم نمی باشد گروه خونشان چی بوده ولی ممکن است اثرروی نسل بگذارد یعنی من فکرکنید ب نثبت باشم مثلا بچه برادرم امثبت ایا چنین چیزی امکان دارد نتیجه رابفرمایید

 8. سلام
  گروه خونی من ب مثبت و همسرم نیز ب مثبت اما دختر نوزادمون o منفی شده .
  آیا ممکن است ؟

 9. با سلام
  پدرومادرم گروه خونی مثبت هستن وخواهر برادرام همه مثبت هستن
  اما گروه خونی من A_ هست
  ممکنه من بچه پدرمادرم نباشم ؟؟

 10. سلام خسته نباشید ،من و همسرم هردو دارای گروه خونی b+هستیم من در دوران سه ماهه دوم بارداری هستم و به دلیل درد و ضربه خوردن در ناحیه کمرم رفتم دکتر که خدای ناکرده اتفاقی برای بچم نیوفتاده باشه،مشکلی نبود شکر خدا ،،فقط یه مساله که بود در آزمایشم bg rhمن‌ a+بود و من دوبار تکرار کردم که مطمئن بشم ، و اینکه سونو تشخیص داده که دختره،دلیل اینکه bg rh من a+شده در صورتی که منو همسرم هردو b+هستیم چیه؟؟

 11. سلام
  گروه خونی شوهرم و خودم +Ab rh است فرزند مان پسر است چی نوع گروه خونی دارد؟

 12. سلام
  گروه خونی پدر من +A و مادرم +A و برا در و خواهرام هم +A هستن ولی من +O هستم آیا این امکان داره

 13. سلام خانم دکتر اگر گروه خون مادرAمنفی و گروه پدرAB مثبت باشد . آمپول روگام تزریق کند یا نه

 14. سلام مردی با گروه خونی ab+ با چ گروه خونی زنی نمیتونه ازدواج کنه و یا اگر بکنه خطرناکه؟
  گروه خونی خودم رو نمیدونم ولی گروه خونی پدرم a+ و مادرم o+ هست
  ممنون میشم راهنمایی کنید

 15. سلام خسته نباشید.
  گروه خونی پدر A+ برای مادر AB+ ولی فرزند پسر شده B- میخواستم بدونم آیا طبیعیه و مشکلی نیست؟
  ممنون میشم جواب بدین

   1. خیر
    میشه خانم الهام
    پدر در واقع AO بوده. O رو از پدر گرفته ، Bرو از مادر . BO شده که میشه همان B

 16. سلام خسته نباشی..من و خانمم تو کش مکش هایه زندگی و تو آمدن و رفتنها ناخواسته متوجه این موضوع شدیم ک خانمم باردار هستش والان بچه هم ب دنیا اومد من گروه خونی اومثبت دارم و خانمم آ منفی. و دخترمون الان گروه خونی شده آمثبت آیا شما مشکلی تو این موضوع میبینید

  1. سلام این و تو هیچکدوم از سوال ها ندیدم
   پدر و مادر من هردو o- هستند برادر بزرگ‌تر، برادر کوچکتر و خواهرم هم که آخری هست همه o- دارند من دومین فرزند o+ دارم
   تو جدولی که لطف کردید نمیشد
   آیا امکان این مورد هست؟
   متوجه شدم که به چیزهای دیگه هم بستگی داره
   اما آیا امکان داره یا نه؟
   آیا به تست ژنتیک احتیاج دارم؟
   البته مسائل دیگه ای هم هست که اینجا مجالش نیست…
   ممنون میشم لطف کنید جواب بدین??????

 17. سلام وقت بخیر من پدر و مادرم هر دو آ مثبت هستند برادرم آ مثبت اما من که دختر خانواده و فرزند دوم آمنفی آیا ممکن؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا