آموزش موسیقی و گیتار به کودکان باعث افزایش سطح IQ در آنها خواهد شد

نتایج یک مطالعه انجام شده توسط شلنبرگ در دانشگاه تورنتو در سال ۲۰۰۴ نشان داد که در کودکان شش ساله ای که هر هفته مورد آموزش گیتار و موسیقی قرار داشتند، افزایشی در میزان بهره هوشی آن ها مشاهده شد. شلنبرگ در مدت نه ماه به گروهی از کودکان شش ساله موسیقی و پیانو را آموزش می داد و به یک گروه دوم نمایش را آموزش داد و به گروه سوم هیچ آموزشی نداد.