نقشه گوگل

bestkid b
[rockthemes_specialgridblock avoid_sidebar=”header” skip_sg=”true”]
[rockthemes_google_map api_key=”” marker_title=”Rockthemes.net” lat=”34.15132″ lng=”-118.336633″ zoom_level=”16″ map_type=”ROADMAP” sensor=”false” mouse_wheel=”false” fullscreen=”false” height=”540″ resize_height=”true”]Google Map DescriptionGoogle Map location information.

rockthemes_shortcode_startrockthemes_shortcode_end[/rockthemes_google_map]

[/rockthemes_specialgridblock] [rockthemes_specialgridblock avoid_sidebar=”regular” skip_sg=”true”]
[rockthemes_heading bold_color=”#152840″ regular_color=”#56CCC8″ details_color=”#a5a7a8″ bold_text=”GOOGLE ” light_text=”MAP” details_text=”Responsive Google Maps are very useful to display your location. You can choose different map types easily.” heading_font_size=”” html_tag=”h2″ align=”center” use_icon=”yes” border_bottom=”yes” disable_margin=”no” ][rockthemes_google_map api_key=”” marker_title=”Rockthemes.net” lat=”34.15132″ lng=”-118.336633″ zoom_level=”16″ map_type=”SATELLITE” sensor=”false” mouse_wheel=”false” fullscreen=”false” height=”400″ resize_height=”true”]Google Map DescriptionGoogle Map location information.

rockthemes_shortcode_startrockthemes_shortcode_end[/rockthemes_google_map][rockthemes_vertical_space vertical_space_height=”x_2″ custom_value=”60px”/]

[rockthemes_heading bold_color=”#152840″ regular_color=”#56CCC8″ details_color=”#a5a7a8″ bold_text=”GOOGLE ” light_text=”MAP HYBRID” details_text=”Use Different Map Types.” heading_font_size=”” html_tag=”h2″ align=”center” use_icon=”yes” border_bottom=”yes” disable_margin=”no” ][rockthemes_google_map api_key=”” marker_title=”Rockthemes.net” lat=”34.15132″ lng=”-118.336633″ zoom_level=”16″ map_type=”HYBRID” sensor=”false” mouse_wheel=”false” fullscreen=”false” height=”400″ resize_height=”true”]Google Map DescriptionGoogle Map location information.

rockthemes_shortcode_startrockthemes_shortcode_end[/rockthemes_google_map][rockthemes_vertical_space vertical_space_height=”x_2″ custom_value=”60px”/]

[rockthemes_heading bold_color=”#152840″ regular_color=”#56CCC8″ details_color=”#a5a7a8″ bold_text=”GOOGLE ” light_text=”MAP TERRAIN” details_text=”Use Different Map Types.” heading_font_size=”” html_tag=”h2″ align=”center” use_icon=”yes” border_bottom=”yes” disable_margin=”no” ][rockthemes_google_map api_key=”” marker_title=”Rockthemes.net” lat=”34.15132″ lng=”-118.336633″ zoom_level=”16″ map_type=”TERRAIN” sensor=”false” mouse_wheel=”false” fullscreen=”false” height=”400″ resize_height=”true”]Google Map DescriptionGoogle Map location information.

rockthemes_shortcode_startrockthemes_shortcode_end[/rockthemes_google_map][rockthemes_vertical_space vertical_space_height=”x_2″ custom_value=”60px”/]

[rockthemes_heading bold_color=”#152840″ regular_color=”#56CCC8″ details_color=”#a5a7a8″ bold_text=”MOUSE ” light_text=”WHEEL” details_text=”Enable mouse wheel to zoom in and out. Change the map starting zoom as you like.” heading_font_size=”” html_tag=”h2″ align=”center” use_icon=”yes” border_bottom=”yes” disable_margin=”no” ][rockthemes_google_map api_key=”” marker_title=”Rockthemes.net” lat=”34.15132″ lng=”-118.336633″ zoom_level=”10″ map_type=”SATELLITE” sensor=”false” mouse_wheel=”true” fullscreen=”false” height=”400″ resize_height=”true”]Google Map DescriptionGoogle Map location information.

rockthemes_shortcode_startrockthemes_shortcode_end[/rockthemes_google_map][rockthemes_vertical_space vertical_space_height=”x_2″ custom_value=”60px”/]

[rockthemes_heading bold_color=”#152840″ regular_color=”#56CCC8″ details_color=”#a5a7a8″ bold_text=”STATIC ” light_text=”HEIGHT” details_text=”Change map vertical responsivity. You can disable vertical responsivity to display a static height on all sizes.” heading_font_size=”” html_tag=”h2″ align=”center” use_icon=”yes” border_bottom=”yes” disable_margin=”no” ][rockthemes_google_map api_key=”” marker_title=”Rockthemes.net” lat=”34.15132″ lng=”-118.336633″ zoom_level=”14″ map_type=”SATELLITE” sensor=”false” mouse_wheel=”false” fullscreen=”false” height=”400″ resize_height=”false”]Google Map DescriptionGoogle Map location information.

rockthemes_shortcode_startrockthemes_shortcode_end[/rockthemes_google_map][rockthemes_vertical_space vertical_space_height=”x_2″ custom_value=”60px”/]

[/rockthemes_specialgridblock]
ready-for-gif

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا