دکمه ها

bestkid b

[rockthemes_specialgridblock avoid_sidebar=”regular” skip_sg=”true”]

[rockthemes_heading bold_color=”#152840″ regular_color=”#56CCC8″ details_color=”#a5a7a8″ bold_text=”RESPONSIVE ” light_text=”BUTTONS” details_text=”Choose a button and color it for your site. You can also choose a color from our predefined list. Make sure you checkout our button models” heading_font_size=”” html_tag=”h2″ align=”center” use_icon=”yes” border_bottom=”yes” disable_margin=”no” ]
[rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Default Color” button_size=”” button_color=”” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Default Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Blue Color” button_size=”” button_color=”primary” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Blue Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Dark Blue Color” button_size=”” button_color=”darkblue” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Dark Blue Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Yellow Color” button_size=”” button_color=”yellow” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Yellow Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Green Color” button_size=”” button_color=”action” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Green Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Orange Color” button_size=”” button_color=”highlight” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Orange Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Red Color” button_size=”” button_color=”caution” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Red Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Purple Color” button_size=”” button_color=”royal” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Purple Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Maroon Color” button_size=”” button_color=”maroon” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Maroon Color[/rockthemes_button]
[rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Default Color” button_size=”” button_color=”” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_border” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Default Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Blue Color” button_size=”” button_color=”primary” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_border” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Blue Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Dark Blue Color” button_size=”” button_color=”darkblue” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_border” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Dark Blue Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Yellow Color” button_size=”” button_color=”yellow” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_border” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Yellow Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Green Color” button_size=”” button_color=”action” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_border” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Green Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Orange Color” button_size=”” button_color=”highlight” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_border” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Orange Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Red Color” button_size=”” button_color=”caution” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_border” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Red Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Purple Color” button_size=”” button_color=”royal” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_border” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Purple Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Maroon Color” button_size=”” button_color=”maroon” button_shadow=”no” button_shape=”” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_border” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Maroon Color[/rockthemes_button]
[rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Default Color” button_size=”” button_color=”” button_shadow=”yes” button_shape=”button-rounded” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color_use_border” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Default Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Blue Color” button_size=”” button_color=”primary” button_shadow=”yes” button_shape=”button-rounded” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color_use_border” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Blue Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Dark Blue Color” button_size=”” button_color=”darkblue” button_shadow=”yes” button_shape=”button-rounded” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color_use_border” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Dark Blue Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Yellow Color” button_size=”” button_color=”yellow” button_shadow=”yes” button_shape=”button-rounded” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color_use_border” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Yellow Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Green Color” button_size=”” button_color=”action” button_shadow=”yes” button_shape=”button-rounded” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color_use_border” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Green Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Orange Color” button_size=”” button_color=”highlight” button_shadow=”yes” button_shape=”button-rounded” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color_use_border” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Orange Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Red Color” button_size=”” button_color=”caution” button_shadow=”yes” button_shape=”button-rounded” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color_use_border” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Red Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Purple Color” button_size=”” button_color=”royal” button_shadow=”yes” button_shape=”button-rounded” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color_use_border” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Purple Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Maroon Color” button_size=”” button_color=”maroon” button_shadow=”yes” button_shape=”button-rounded” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color_use_border” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Maroon Color[/rockthemes_button]
[rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Default Color” button_size=”” button_color=”” button_shadow=”no” button_shape=”button-rounded” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_border” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Default Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Blue Color” button_size=”” button_color=”primary” button_shadow=”no” button_shape=”button-rounded” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_border” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Blue Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Dark Blue Color” button_size=”” button_color=”darkblue” button_shadow=”yes” button_shape=”button-rounded” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_border” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Dark Blue Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Yellow Color” button_size=”” button_color=”yellow” button_shadow=”no” button_shape=”button-rounded” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_border” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Yellow Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Green Color” button_size=”” button_color=”action” button_shadow=”no” button_shape=”button-rounded” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_border” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Green Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Orange Color” button_size=”” button_color=”highlight” button_shadow=”no” button_shape=”button-rounded” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_border” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Orange Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Red Color” button_size=”” button_color=”caution” button_shadow=”no” button_shape=”button-rounded” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_border” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Red Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Purple Color” button_size=”” button_color=”royal” button_shadow=”no” button_shape=”button-rounded” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_border” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Purple Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Maroon Color” button_size=”” button_color=”maroon” button_shadow=”no” button_shape=”button-rounded” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_border” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Maroon Color[/rockthemes_button]
[rockthemes_vertical_space vertical_space_height=”default” custom_value=”60px”/][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Big Button” button_size=”button-big” button_color=”action” button_shadow=”no” button_shape=”button-rounded” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”icomoon icomoon-icon-cart3″ icon_url=””]Big Button[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Large Button” button_size=”button-large” button_color=”action” button_shadow=”no” button_shape=”button-pill” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Large Button[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Default Size” button_size=”” button_color=”action” button_shadow=”no” button_shape=”button-rounded” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_border” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Default Size[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Small Button” button_size=”button-small” button_color=”action” button_shadow=”yes” button_shape=”button-pill” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_border” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Small Button[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Green Color Align Left” button_size=”” button_color=”action” button_shadow=”no” button_shape=”button-rounded” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”left” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_border” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Green Color Align Left[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Orange Color Align Right” button_size=”” button_color=”highlight” button_shadow=”no” button_shape=”button-rounded” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”right” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_border” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Orange Color Align Right[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Red Color Block” button_size=”” button_color=”caution” button_shadow=”no” button_shape=”button-rounded” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”block” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Red Color Block[/rockthemes_button]
[rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Default Color” button_size=”” button_color=”” button_shadow=”no” button_shape=”button-pill” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”icomoon icomoon-icon-stack” icon_url=””]Default Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Blue Color” button_size=”” button_color=”primary” button_shadow=”no” button_shape=”button-pill” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”icomoon icomoon-icon-settings” icon_url=””]Blue Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”right” icon_title=”Dark Blue Color” button_size=”” button_color=”darkblue” button_shadow=”no” button_shape=”button-pill” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”icomoon icomoon-icon-aid” icon_url=””]Dark Blue Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”right” icon_title=”Yellow Color” button_size=”” button_color=”yellow” button_shadow=”no” button_shape=”button-pill” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”icomoon icomoon-icon-lab” icon_url=””]Yellow Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Green Color” button_size=”” button_color=”action” button_shadow=”no” button_shape=”button-pill” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”icomoon icomoon-icon-food” icon_url=””]Green Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Orange Color” button_size=”” button_color=”highlight” button_shadow=”no” button_shape=”button-pill” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”icomoon icomoon-icon-cloud-download” icon_url=””]Orange Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”right” icon_title=”Red Color” button_size=”” button_color=”caution” button_shadow=”no” button_shape=”button-pill” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”icomoon icomoon-icon-unlocked” icon_url=””]Red Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Purple Color” button_size=”” button_color=”royal” button_shadow=”no” button_shape=”button-pill” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”icomoon icomoon-icon-gift” icon_url=””]Purple Color[/rockthemes_button][rockthemes_button icon_align=”left” icon_title=”Maroon Color” button_size=”” button_color=”maroon” button_shadow=”no” button_shape=”button-pill” extra_class=”” button_link_target=”” button_align=”center” link_url=”false” link_id=”false” bg_color_default=”#FFFFFF” bg_color_hover=”#FFFFFF” text_color_default=”#FFFFFF” text_color_hover=”#FFFFFF” border_color=”#FFFFFF” button_bg_border=”use_bg_color” border_color_hover=”#FFFFFF” attr_title=”” link_is_tax=”false” tax_name=”no-selected” icon_class=”” icon_url=””]Maroon Color[/rockthemes_button]

[/rockthemes_specialgridblock]

ready-for-gif

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا